Prodej-pronájem - Společenství vlastníků jednotek SVJ 143B - vchody 1355-1358

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Prodej-pronájem


Prodej
Vlastník jednotky (bytu), který jednotku prodá, je povinen oznámit výboru kontakt na nového majitele.

Pronájem
Vlastník jednotky, který sám v domě nebydlí (buď jednotku pronajímá, anebo ji navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit předsedovi SVJ a správci objektu svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací, pozvánek, zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí přijímaných per rollam.

Vlastník jednotky, který poskytne svou jednotku do pronájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat domovní řád v celém rozsahu.

Současně oznámí předsedovi SVJ a správci objektu počet a jména osob, které budou takto jednotku užívat. Pokud by osoby užívající jednotku nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním řádem anebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má předseda SVJ právo vyzvat jak k úhradě případně vzniklých škod, tak i k ukončení takového nájemního či obdobného vztahu. V případě družstevních bytů družstvo v takovém případě nepovolí prodloužení podnájemního vztahu.

Viz. odst. 6 a 7 čl.II domovního řádu. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky