Domovní řád - Společenství vlastníků jednotek SVJ 143B - vchody 1355-1358

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domovní řád

DOMOVNÍ ŘÁD
 
 
Domovní řád je vnitřním předpisem, k jehož vydání je Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ") zmocněno novým občanským zákoníkem (§ 1176 zákona č. 89/2012 Sb.). Stanovuje práva a povinnosti vlastníků jednotek, stejně jako ostatních obyvatel domu tak, aby nebylo zasaženo užívací právo ostatních.
 
 
I. ÚVOD
 
 
1.     Domovní řád SVJ vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento
domovní řád má přispět k tomu, aby byla společná budova řádně užívána a udržována na požadované úrovni a aby bylo zabráněno jejímu poškozování a znehodnocování majetku všech vlastníků.
 
 
2.     Dodržováním zásad tímto řádem vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání budovy a snižovat náklady při její údržbě a opravách.
 
 
3.     Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají jednotky, společné prostory a zařízení v budově, tedy pro vlastníky jednotek a členy jejich domácností, pro jejich nájemníky a pro všechny osoby, jimž vlastník jednotky umožnil vstup do budovy (dále jen „uživatel jednotky").
 

 
II. UŽÍVÁNÍ JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR
 
 
1.     Jednotkou se rozumí samostatná jednotka, ohraničená vstupními dveřmi, uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody, plynoměrem a elektroměrem. Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace, včetně uzavíracích ventilů pro danou jednotku (potrubní rozvody vody, zemního plynu, elektroinstalace, odpadu apod.). Stoupací vedení instalací nejsou součástí jednotek, jsou zahrnuta do společných částí domu. K vlastnictví jednotky dále patří nenosné příčky, vstupní a vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky.
 
 
2.     Společnými prostorami se pro účely tohoto řádu rozumí části budovy ve společenství určené pro společné užívání, a to zejména základy, obvodové a nosné zdi, vchody, schodiště, sklepní prostory, chodby, kolárny, kočárkárna, prádelna, sušárny, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické a plynové sítě, prostory hlavních uzávěrů vody a plynu i další místnosti bez konkrétního označení a dále společný pozemek (prostor před zídkou, dvorek, zahrada). Sklepy a sklepní kóje patří mezi společné prostory s tím, že každá sklepní kóje je v užívání dané bytové jednotky.
 
 
3.     Každý uživatel jednotky je oprávněn užívat veškeré společné prostory k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků a uživatelů jednotek.  Společné prostory je možné užívat pouze do míry nezbytně nutné (např. přístup do domu, bytové jednotky, sklepní kóje).
 
 
4.     Uživatel jednotky povinen udržovat svou jednotku na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání a provádět včas její potřebnou údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele jednotek v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech. To platí i v případě užívání balkonu a lodžie náležící k bytové jednotce. V případě zájmu uživatele jednotky o využití společných částí, včetně společných domovních prostor, uzavírá uživatel jednotky dohodu s vlastníky jednotek prostřednictvím SVJ. Totéž platí, i v případě využívání pozemku náležícího k domu.
 
 
5.     Uživatel jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí uvedení do původního stavu, popř. náhrada v penězích. Bez souhlasu SVJ a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna statika, nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, odpady, elektrotechnika, slaboproudé rozvody v domě, apod.).
 
 
6.     Vlastník jednotky, který poskytne svou jednotku do pronájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat domovní řád v plném rozsahu. Současně oznámí předsedovi SVJ a správci objektu počet a jména osob, které budou takto jednotku užívat. Pokud by osoby užívající jednotku nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním řádem anebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má předseda SVJ právo vyzvat jak k úhradě případně vzniklých škod, tak i k ukončení takového nájemního či obdobného vztahu. V případě družstevních bytů družstvo v takovém případě nepovolí prodloužení podnájemního vztahu.
 
 
7.     Vlastník jednotky, který sám v domě nebydlí (buď jednotku pronajímá, anebo ji navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit předsedovi SVJ a správci objektu svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací, pozvánek, zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí přijímaných per rollam.
 
 
8.     Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu předsedy SVJ umísťovat na vnější konstrukci balkonu, lodžie, fasády, střechy a na anténních konstrukcích jakékoliv zařízení a předměty. Výjimku tvoří okenní rolety montované odbornou firmou.
 
 
9.     Květiny v oknech, na balkónech/lodžiích a ve společných prostorách (na podestách) musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno zajistit, aby voda nestékala a nesmáčela zdi. Květiny, botníky ani žádné jiné předměty nesmí být umístěny na chodbách a dalších únikových cestách pro případ požáru.
 
 
10.  Je zakázáno z oken a z lodžií/balkónů cokoliv vyhazovat, včetně nedopalků cigaret.
 
 
11.  Uživatel jednotky je povinen dbát na správné označení své schránky, zvonku a dveří do sklepní kóje.
 
 
12.  V případě pohybu ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je povinen každý uživatel domu zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto prostorách zhasnuto. Dále je povinen dbát na uzavírání oken ve společných prostorách, pokud venkovní teplota přesáhne bodu mrazu.

 
III. DENNÍ ŘÁD
 
 
1.     V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, používat vysavače a jiná hlučná zařízení a přístroje (kuchyňské roboty, vrtačky atp.), hlučně zpívat, hlučně se bavit a způsobovat větší hluk, a to ani na pozemcích před domem, na dvorcích či zahradě. V této době je možné používat televizní, rozhlasové nebo jiné audio přístroje jen tak, aby jejich zvuk neobtěžoval obyvatele domu. V této době, nelze též používat domácí elektrospotřebiče (pračky, vířivky apod.) pokud jejich umístění či typ je zdrojem většího hluku. Uživatelé bytu jsou odpovědni i za hluk, který mohou způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí apod.) a jsou povinni přijmout taková opatření, aby nežádoucímu rušení okolí zabránili.
 
 
2.     Hlučné práce, např. při rekonstrukci jednotky či stěhování, mohou být prováděny při dodržování následujících podmínek pouze v pracovní den v době od 8 do 18 hodin a v sobotu v době od 10 do 18 hodin, přičemž vlastník/uživatel jednotky je povinen zajistit, aby byly všechny hlučné práce soustředěny do krátkého časového období. S ohledem na polední spánek malých dětí musejí být hlučné práce omezeny od 12 do 14 hodin, zejména při nepříznivém počasí.
 
 
3.     Hlučné práce prováděné v jednotce déle než 60 dnů v jednom kalendářním roce jsou považovány za obtěžování hlukem v míře nepřiměřené místním poměrům, které podstatně omezuje obvyklé užívání sousedních jednotek a mohou být předmětem sankce nebo náhrady škody.
 
 
4.     Vlastník/uživatel jednotky, který plánuje provádět ve své jednotce hlučné práce, je povinen informovat alespoň s týdenním předstihem písemně o svém záměru předsedu SVJ, správce objektu a uživatele jednotek (vyvěšením na nástěnku ve společných prostorách domu). V této informaci, uvede časový rozsah hlučných prací. Při realizaci hlučných prací je vlastník/uživatel povinen přihlédnout k oprávněným zájmům uživatelů sousedících jednotek (zaměstnanci směnného provozu, malé děti apod.).
 
 
5.     Společné prostory nesmí sloužit ke skladování věcí. O případné změně užívání společných uzamykatelných prostor rozhodují vlastníci. Souhlas k dočasnému využití sklepních společných prostor pro odložení věcí na dobu nezbytně nutnou může udělit po projednání předseda SVJ, přičemž tato doba bude specifikována písemně.
 
 
6.     Při převodu vlastnictví jednotky je nabyvatel povinen vyžádat si od původního vlastníka všechny klíče nebo čipy od společných uzamykatelných prostor. Pokud tak neučiní, může požádat o zhotovení kopie nebo zapůjčení klíče předsedu SVJ nebo správce objektu. Náklady na zhotovení kopie nebo zapůjčení čipu/klíče nese vlastník, který tento požadavek vznesl.
 
 
7.     Rezervní klíče od všech společných prostor budovy jsou uloženy u předsedy SVJ a správce objektu.
 
 
8.     Běžný úklid společných prostor a bezprostředního okolí domu zajišťuje osoba, sniž má společenství uzavřenu smlouvu nebo osoba, která vykonává službu dle daného rozpisu služeb. Při mimořádných situacích, kdy uživatel jednotky nebo jím pověřená osoba/firma znečistí společné prostory (při rekonstrukci jednotky, malování, stěhování apod.) má za povinnost denně neprodleně po ukončení prací odstranit způsobené znečištění. Při velkém znečištění je nutné v průběhu jednoho dne provést úklid vícekrát. V opačném případě budou náklady na mimořádný úklid přeúčtovány v plné míře vlastníkovi jednotky. Běžný úklid společných prostor a bezprostředního okolí domu je povinen zajistit i vlastník jednotky neobsazeného bytu.
 
 
9.     Ve všech společných prostorách domu, včetně předního i zadního vchodu a celého společného pozemku, je kouření přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude považováno za porušení povinností vlastníka/uživatele jednotky způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků/uživatelů jednotek (§1184 nového Občanského zákoníku).
 

 
IV. TECHNICKÝ PROVOZ BUDOVY
 
 
1.     Z obecně platných předpisů a ze Stanov SVJ vyplývá pro vlastníky jednotek povinnost pečovat o řádný provoz a technický stav budovy. K zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí údržba domu, technické prohlídky, revize a zkoušky, běžné opravy, generální opravy, modernizace a rekonstrukce. V zájmu řádného provedení těchto prací je uživatel jednotky povinen umožnit přístup k vodovodní, plynové nebo elektrické instalaci, k topení a ke kanalizačnímu svodu. Rovněž tak je povinností zpřístupnit ta zařízení, která jsou společným vlastnictvím a nejsou součástí jednotlivých jednotek.
 
 
2.  Mezi základní preventivní opatření k předcházení poruch patří:
 
 
a) uvnitř jednotky:
 
- nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním výkonnějších spotřebičů, než připouští norma a umožňuje technický stav elektroinstalace v jednotce a v domě;
 
- používat plynové spotřebiče (sporák, karma, kotel) pouze takové, které jsou v dobrém technickém stavu, se spolehlivými uzávěry, pravidelně kontrolovat těsnost spojů a zajišťovat odborné prohlídky a čištění spotřebičů;
 
- pravidelně, alespoň 1x ročně protáčet uzávěry ventilů teplé a studené vody a uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění;
 
- průběžně kontrolovat případné odkapávání vody z ventilů, baterií a únik vody na klozetu (čeření hladiny).
 
b) ve společných prostorách domu:
 
-  dodržovat pravidla protipožární ochrany;
 
-  dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech společných prostorách domu;
 
- udržovat všechny chodby, které slouží jako únikové cesty, tzn. všechny chodby v patrech s jednotkami a vstupní prostory volné; v těchto prostorách platí absolutní zákaz ukládání jakýchkoli předmětů;
 
- udržovat v domě pořádek a čistotu.
 
 
3. Předepsané technické, bezpečnostní i protipožární prohlídky, zkoušky a revize ve společných prostorách jsou zajišťovány výborem/předsedou SVJ nebo správcem objektu na základě mandátní či příkazní smlouvy a hrazeny z příspěvků na správu domu a pozemku. V jednotlivých jednotkách si výše uvedené revize zajišťují vlastníci sami.

 
V. BEZPEČNOST A POŘÁDEK
 
 
1.     V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:
 
- domovní vchodové dveře se důkladně zavírají. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám, které bude uživatel jednotky doprovázet již od vchodových dveří, nebo které do domu vpouští na základě hlasové či vizuální identifikace domovním telefonem. Jiným osobám, které se nemohou přesně legitimovat, anebo hlásí návštěvu momentálně nepřítomného uživatele jednotky, nelze vstup do domu umožnit. Objednané návštěvy dodavatelů zboží či služeb jsou buď očekávány objednatelem, anebo jsou vybaveny klíčem/čipem, který jim zapůjčil předseda SVJ, správce objektu nebo uživatel jednotky, pokud je objednatelem;
 
- každý uživatel jednotky je povinen dodržovat obvyklá pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany, zejména při manipulaci s elektrickými a plynovými spotřebiči;
 
- za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí;
 
 
2. Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny (pro osvětlení domu a slaboproudé rozvody) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám, což neplatí v případě havárie či hrozícího rizika, kdy je každý povinen jednat tak, aby zabránil hrozícím škodám. Pokud uživatel jednotky uzavře domovní uzávěry vody, plynu podobně, zajistí, aby jejich uzavření a otevření bylo včas oznámeno ostatním uživatelům v domě, předsedovi SVJ a správci objektu.  K hlavním uzávěrům vody, plynu, elektřiny, kanalizačním čistícím vstupům a dalším obdobným zařízením ve společných prostorách musí být vždy zajištěn volný přístup. Pokud jsou tato zařízení umístěna v prostorách uživatele jednotky, musí být přijata taková opatření, aby byl k těmto umožněn přístup i za nepřítomnosti uživatele jednotky.
 
 
3. Vstup na střechu domu je dovolen pouze oprávněným osobám za přítomnosti předsedy SVJ nebo správce objektu.
 
 
4. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.
 
 
5. V případě vzniku požáru je nutno okamžitě varovat ostatní osoby v domě (voláním „HOŘÍ"), pokud je to možné, bezpečně opustit dům (pomoci osobám se sníženou pohyblivostí) a neprodleně přivolat hasiče (tel. číslo 150). Jestliže je to v silách osoby, která požár zjistila, je třeba okamžitě zahájit hašení požáru.
 
 
6. Při zjištění úniku plynu je nutno:
 
-       ihned zhasnout všechny plameny (vypnout sporák, zhasnout svíčky, cigaretu apod.);
 
-       otevřít všechna okna a dveře a důkladně vyvětrat;
 
-       uzavřít všechny uzávěry plynu (sporák nebo hlavní uzávěr plynu v bytové jednotce nebo na stoupačce.;
 
-       nepoužívat otevřený oheň (zápalky, zapalovač, svíčky);
 
-       nekouřit;
 
-       nepoužívat elektrické spotřebiče a nijak s nimi nemanipulovat;
 
-       nepoužívat elektrické zvonky u dveří a netelefonovat;
 
-       varovat ostatní osoby v domě, opustit dům, pomoci osobám se sníženou pohyblivostí;
 
-       informovat pohotovostní službu dodavatele plynu (tel. číslo 1239 - telefonujte mimo dům
 
nebo mimo místo, kde plyn uniká).
 
 
7. Každý obyvatel domu užívající popelnice nebo kontejnery je povinen dbát na jejich řádné a úplné uzavření po vhození svého odpadu, aby nedocházelo k šíření zápachu, vnikání zvířat nebo hmyzu, rozvíření odpadků větrem nebo průniku dešťové vody a sněhu do nádob. Vstup k popelnicím nebo kontejnerům je každý povinen uzavřít a zamknout. Je zakázáno odkládat jakýkoli odpad a nepotřebné věci všeho druhu vedle nádob na odpadky.
 
 
8. Prostory před a za domem na společných pozemcích, zejména zatravněné plochy kolem budovy, mají okrasný účel. Uživatelé jednotek nesmí znečišťovat tyto prostory žádnými druhy odpadků ani na nich cokoli zanechávat (např. stolky, židle, grily, vozíky, přívěsy atp.). Při pohybu na těchto plochách, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství, jsou všichni uživatelé jednotek povinni chovat se tak, aby hlukem nerušili ostatní uživatele.
 
 
9. Uživatel jednotky je povinen zdržet se chovu zvířat, jejichž druh nebo počet by byl nepřiměřený druhu a velikosti bytové jednotky. Uživatelé jednotek odpovídají za veškeré škody, které zvíře způsobí. Majitel je povinen odstranit znečištění, které chované zvíře ve společných prostorách domu nebo na pozemcích a chodnících kolem budovy způsobí. Majitel psa je povinen držet ve společných prostorách domu svého psa a vodítku. Uživatel jednotky je povinen zajistit, aby zájmovým chovem nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla udržována čistota v domě.
 
 
10. Chov všech živočichů, kteří mohou ohrozit zdraví nebo život ostatních osob v domě tj. živočichů jedovatých či jinak nebezpečných, je v budově zakázán, neboť nelze vyloučit případný únik těchto živočichů mimo jednotku chovatele (např. světlíky, stoupačkami, které procházejí všemi jednotkami).
 
 
11. Chovat jakékoliv zvířectvo ve sklepích, na dvorech či zahradě a ve společných prostorách domu je zakázáno.
 
 
12. Uživatel jednotky je povinen dbát na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu nebo hlodavců v jeho jednotce
a jejich rozšiřování v domě. Výskyt hmyzu či volně žijících hlodavců je povinen neprodleně oznámit předsedovi SVJ nebo správci objektu k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé jednotek, kterých se případný deratizační, dezinfekční nebo dezinsekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do jednotky a strpět jej. Bude-li nutný opakovaný zásah z důvodu nezpřístupněni některé jednotky, budou náklady na marný zásah přeúčtovány zavinivšímu uživateli jednotky.
 
 
13. Uživatel jednotky, který užívá komoru či sklep/sklepní kóji je povinen zabezpečit, aby věci ve jmenovaných prostorách nebyly zdrojem šíření zápachu nebo hmyzu a hlodavců. Dále v těchto prostorách nesmí být ukládány věci snadno vznětlivé či jinak nebezpečné.
 
 
14. V kolárnách je každý majitel kola povinen uložit kolo tak, aby uložení kola bylo alespoň dostatečně efektivní a to tak, aby jedno kolo nezabíralo místo pro dvě a aby nebránilo ostatním majitelům kol v manipulaci jiných kol. Ukládání vraků a zbytků kol je zakázáno. Uložení kanystrů s hořlavinou (benzín, nafta) je ve všech společných prostorách přísně zakázáno.
 
 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných obecně závazných předpisů.
 
 
2. Domovní řád může být na základě vzniklých potřeb měněn nebo doplňován. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý člen SVJ. Schvalování navržených změn se provádí buď hlasováním na shromáždění SVJ, anebo per rollam.
 
3. Domovní řád je umístěn na webových stránkách našeho SVJ www.svj1355-8.wz.cz
  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky